AMIT RATHI PRAMUKH (Bodystation gym) Functional training workoutFunctional training special workout with certified trainer at Bodystation gym